Bildkälla: GlobeNewswire Inc.

Kommuniké från årsstämman 2023 i Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (publ) höll årsstämma i dag den 24 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av årsstämmans beslut.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska ske.

Styrelse och revisor

Årsstämman att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer för perioden 1 januari – 31 december 2022.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Christian Lagerling, Alexander Kotsinas, Dimitrij Titov och Juan Vallejo samt nyvalde Mario Shiliashki och Adam Philpott som styrelseledamöter. Christian Lagerling omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 675 000 kronor till styrelseordföranden och med 295 000 kronor per övrig ledamot. Ersättning till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 135 000 kronor och med 70 000 kronor till annan ledamot. Ersättning till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå med 85 000 kronor och med 45 000 kronor till annan ledamot.

Stämman beslutade att till revisorer omvälja dels BDO Mälardalen AB, med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor, dels auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar avseende 2022 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare bemyndigades styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna B-aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

För information, vänligen kontakta:

Investor Relations:

+46(0)10-172 00 10

investrel@fingerprints.com

Press:

+46(0)10-172 00 20

press@fingerprints.com

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

Bilaga


Pressmeddelandekälla >>
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER