I SAMARBETE MED EMOTRA
Bildkälla: Daniel Poté, VD på Emotra.

Emotras medicintekniska produkt kan innebära ett paradigmskifte i behandlingen av patienter med depression

VD-intervju Emotra är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter med ökad risk för återfall i depression. Hyporeaktivitet fungerar som en biomarkör som är kopplad till en risk för återfall i depression, vilket kan leda till bättre vård och sänkta kostnader. Emotras produkt svarar upp till ett tydligt kliniskt behov och bolagets globala potential är mycket omfattande.

Emotra grundades 2000 och börsnoterades 2013. Emotras produkt EDOR, är en metod som adderar biologisk information och utgör ett komplement till läkarens kliniska intervju med en deprimerad patient. Genom att testa patienters respons på en serie neutrala signaler kan riskgruppen för återfall i depression urskiljas.

–Läkare har svårt att förutse vilka patienter som löper högre risk att drabbas av upprepade depressioner. Med EDOR kan de enkelt identifiera de patienter som är hyporeaktiva, vilket innebär att de har relativt stor risk för återfall i depression. Med vårt verktyg kan läkare göra en mer komplett bedömning av patienten, vilket innebär att de kan sätta in förebyggande behandling i rätt tid, vilket i sin tur kan undvika att en patient återfaller i depression. Med EDOR får behandlande läkare får tillgång till objektiv biologisk information som är dold idag. Den fungerar som ett komplement som gör bedömningen av patienten mer komplett. EDOR underlättar läkarnas arbete och spar även kostnader för samhället eftersom de sjukskrivningar som ofta blir en följd av depression är mycket kostsamma, säger Daniel Poté, VD på Emotra.

Ger behandlande läkare ett mer komplett kliniskt underlag

EDOR var ursprungligen tänkt att användas för att minimera självmordsrisken bland deprimerade patienter, men när en vetenskaplig studie visade på ett tydligt samband mellan hyporeaktivitet och ökad risk för återfall i depression bytte Emotra strategi.

–Vi är nu helt fokuserade på att erbjuda ett verktyg som kan hjälpa läkare att förutse vilka patienter som löper störst risk att återfalla i depression. Många läkare efterfrågar den här typen av kliniskt beslutsstöd som tidigare saknats helt på marknaden. Många läkare vittnar om att de i princip dagligen har kontakt med patienter som återfallit i depression, så problematiken är mycket utbredd. Det innebär att vår produkt svarar upp till ett tydligt uttalat kliniskt behov. Vi är dessutom ensamma om att ha utvecklat den här typen av produkt i vårt segment, säger Daniel Poté.

Genomför nyemission i maj och juni

Mellan den 28 maj och 11 juni genomför Emotra, som är noterade på Spotlight Stock Market, en nyemission. Emissionslikviden ska användas till att finansiera en multicenterstudie som syftar till att bekräfta resultatet från tidigare studier som visat att EDOR kan identifiera patienter med förhöjd risk för återfall i depression. Likviden kommer även att användas till fortsatt utveckling av kvalitetssystem och regulatoriskt arbete, utveckling av AI-baserade test-analyser och marknadsarbete

Vår affärsmodell bygger i huvudsak på två intäktsben: engångsintäkt för försäljning av kompletta EDOR-system För användning inom klinisk rutin tecknas även ett serviceavtal som återkommande intäkt för att säkerställa att kunden har tillgång till support och funktionalitet. Emotra räknar även med återkommande intäkter från sin analystjänst i prisspannet 600–1 000 SEK/analys beroende på volym.

322 miljoner människor drabbas årligen av depression

Den internationella marknadspotentialen för EDOR är omfattande. Årligen drabbas 322 miljoner människor i världen av depression, en sjukdom som ökade med 18 procent mellan åren 2005 och 2015, särskilt bland barn och unga. Enbart i Europa beräknas detta motsvara mer än 40 miljoner människor med depression.

-Jag uppskattar att användningen av EDOR för bedömning av risk för återfall i depression bör kunna nå cirka tio procent av den globala mängden deprimerade. Detta är en andel som är praktiskt, affärsmässigt och regulatoriskt åtkomlig för oss inom en överskådlig framtid, säger Daniel Poté.

Enbart depression har beräknats kosta de europeiska medlemsländerna 38 miljarder Euro i de offentliga hälsosystemen, medan arbetsgivare ser än högre kostnader om 54 miljarder Euro årligen. Kostnadsnivån bedöms vara ännu högre för patienter med risk för återkommande depressioner. Depression är vanligt förekommande inom alla delar av vården och hanteras av flera olika yrkesgrupper. Det finns en potential för användning av EDOR både i primärvård och specialiserad vård för användning bland psykiatrer, psykologer och terapeuter.

Under 2021 planerar Emotra att initiera en egen studie som kan bekräfta de nyligen publicerade testresultaten kring risken för återfall i depression.

Kan användas även vid andra psykiatriska diagnoser

–Eftersom EDOR är en färdigutvecklad och kliniskt validerad produkt så räknar vi med att kunna komma i gång med kommersialiseringsfasen direkt efter att vår egen studie är klar. Parallellt analyserar vi även möjligheten att använda EDOR på patienter med andra psykiatriska diagnoser, vilket innebär att användningsområdet och därmed även den potentiella marknaden för vår produkt sannolikt kan breddas framöver, säger Daniel Poté.

Enligt Daniel Poté är den långsiktiga visionen att EDOR ska vara en självklar del av diagnostiken, från primärvård till högspecialiserad psykiatrisk vård. Att använda EDOR på en patient med depression ska kännas lika naturligt som att ta ett blodprov. Självklart vill vi även underlätta läkarnas arbete, minska lidandet för patienter som diagnostiserats med depression och minska kostnaderna för samhället.

Emotras hemsida: https://emotra.se/about-emotra/

Teckna här: https://www.mangold.se/emission/inbjudan-till-teckning-av-units-i-emotra-ab-2

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Emotra. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER