I SAMARBETE MED SAFE AT SEA
Bildkälla: Stockfoto

Möjlighet att investera i Safe at Sea. Behovet av räddningsbåtar och utrustning förväntas öka kraftigt

Emission Safe at Sea tillverkar och erbjuder säkra och användarvänliga produkter av hög kvalitet. Deras pålitliga och kostnadseffektiva produkter används för att rädda liv till sjöss. Nu gör de en kapitalanskaffning för att stärka försäljningsteamet.

Safe at Sea är en teknisk utvecklare av säkerhetslösningar. Bolaget utvecklar SAR system, Search and Rescue System. I produktsortimentet ingår produkter som vattenskotrar, höj- och sänkbara ställningar och släpvagnar. Produkterna används huvudsakligen bland räddningstjänster, och verksamhet och försäljning innehas på global nivå. Huvudkontoret ligger i Hisings Backa.

Safe at Sea AB tillverkar och säljer unika räddningsbåtsystem som är mycket effektiva system för att rädda nödställda personer ur vattnet och som säkerställer en hög säkerhet för operatören. Safe at Sea är ett svenskt företag specialiserat på kompletta sök- och räddningssystem (SAR).

Länk till memorandum

Bolaget har med sin nuvarande produktportfölj och sina pågående utvecklingsprojekt mycket intressanta erbjudanden med stor potential till sina kunder. Styrelsen ser också att marknaden för Safe at Seas nuvarande produktportfölj och utvecklingsprojekt stadigt utvecklas.

Behovet av den typ av räddningsbåtar och utrustning som Safe at Sea erbjuder förväntas öka i takt med det ökande behovet av att klara översvämningar, drunkningstillbud och ökade flyktingströmmar samt att allt fler människor är på sjön. Vi har exempelvis alla färskt i minnet bilder och beskrivningar från sommarens översvämningskatastrofer i Tyskland och det kraftiga regnoväder som i augusti skapade extrema vattenflöden i Gävleborg.

VD HAR ORDET

Vi har under lång tid, med stor kunskap och kompromisslöst engagemang byggt upp en välutvecklad produktportfölj som idag säljs på drygt 25 geografiska marknader. De senaste tre åren har vi vidareutvecklat och lanserat båtmodeller som på ett bra sätt kompletterar den ursprungliga båten RescueRunner – som är en av världens mest effektiva räddningsbåtar. Med stöd av den tillväxtagenda som vi antog under 2019 har vi fokuserat arbetat för att öka försäljningen, och där har den vidareutvecklade produktportföljen i kombination med nya strategier gjort ett tydligt avtryck. Bolaget ökade t.ex. under 2020 försäljningen av båtsystem med 53 procent jämfört med 2019. Vi står nu redo att ta ett stort kliv framåt och ytterligare vässa vår produktportfölj genom att erbjuda den unika helt elektriska och fossilfria ElEcoRunnern, den nya GuardRunner X med starkt förbättrad prestanda samt det nya AVINOR Multi Purpose Rescue System (AMPRS), utvecklat för räddningsinsatser i anslutning till flygplatser, säger Henrik Hertman,CEO. 

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Nettolikviden vid en fulltecknad emission avses användas till följande områden, ej i prioritetsordning:

  1. Lansering, marknadsintroduktion och leverans av strategiska projekt: Lansering av Bolagets nya helt elektriska och fossilfria räddningsbåt ElEcoRunnerTM samt säkerställa leverans av de förhandsbeställningar som följer PoC-modellen (Proof of Concept). Med emissionen har bolaget förutsättningar att på bred front och med tempo introducera ElEcoRunner skedesvis på utvalda och prioriterade marknader.
  2. Förstärkt försäljning: Bolaget ökar fokus och resurserna på försäljningssidan i syfte att nå ut med en såväl breddad som tillspetsad produktportfölj. Bolaget vidareutvecklar även befintliga säljkanaler och fortsätter offensiven med etablering av fler nya distributörer på nya geografiska marknader och inom fler segment. Bolaget avser bland annat i Europa etablera sina produkter på den stora tyska marknaden samt accelerera försäljningen i Frankrike och södra Europa.
  3. Nya segment: Effektivt lansera den nyligen utvecklade GRX-båten med prestanda och funktioner för lagövervakande kunder samt militärt bruk och specifikt specialförband. Ambitionen är att stärka bolagets position inom detta segment på samtliga marknader. Process för upptagning av RescueRunner i SOLAS-domänen ska försöka genomföras i syfte att försöka nå ut med räddningsbåtarna till kunder som kräver SOLAS-klassning, som till exempel den stora shippingsektorn.

Länk till Mangold

Länk till hemsida

Länk till memorandum

Länk till teaser

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 

Emissionsbelopp vid fullteckning av Erbjudandet: 10 449 148,60 SEK
Emissionskostnader: 1 847 006 SEK
Avstämningsdag: 5 oktober
Teckningstid: 7 oktober till och med 21 oktober 2021
Teckningskurs: 1,10 SEK
Teckning med företräde: En (1) aktier berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till tecknings av en (1) unit 
Unit: Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1
Maximalt antal nyemitterade aktier i Erbjudandet exklusive teckningsoptioner: 9 499 226
 Teckningsoption av serie TO1: En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 5 september 2022 till och med den 19 september 2022, till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 19 augusti 2022 till och med den 1 september 2022, dock kan teckningskursen uppgå till högst 1,65 kronor och lägst kvotvärdet (0,20 kronor).

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Safe at sea. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER