Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,18 procent i augusti

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,18 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,08 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltaren Maria Ljungqvist.

Inledningsvis skriver förvaltaren att fonden hade kvar kreditriskexponering i augusti och samtidigt en mycket kort ränteduration. Därtill hade fonden en fortsatt låg exponering mot aktiemarknadsvolatilitet i syfte att skydda fonden mot en eventuell omfattande marknadsturbulens.

Ljungqvist skriver att fonden inte haft någon tydlig position gällande ränteriktning och endast påverkats marginellt av rörelserna hos statsobligationsräntorna. Kreditspreadar i både Europa och USA har varit stabila under månaden och den kinesiska high yield marknaden har kommit tillbaka en del.

"I Sverige har kreditmarknaden som vanligt präglats av materialbrist de första veckorna i augusti, vilket har inneburit viss press på kreditspreadarna, men den sista veckan kom emissionsaktiviteten igång igen efter semesterperioden. Fondens kreditexponering utvecklades positivt i augusti både via det extra kreditpåslagets bidrag till portföljräntan och via att obligationskurserna stigit när kreditpåslaget på fondens innehav minskat. Fondens exponering mot aktievolatilitet drog ned avkastningen med någon punkt", skriver förvaltaren.

Kreditspreadar befinner sig på nivåer som endast nåtts ett fåtal gånger sedan Lehmankrisen. Vid dessa tillfällen har historiskt följts av ökande kreditspreadar. Med en fortsatt konjunkturuppgång är det rimligt att konkursfrekvensen faller ytterligare vilket skulle ge stöd till kreditspreadarna och stigande statsobligationsräntor. Däremot är riskkompensationen långt ifrån generös.

Fonden har positionerat sig för ett huvudscenario där den ekonomiska återhämtningen fortsätter och andelen betalningsinställelser fortsätter falla. Därför fortsätter fonden ha en hög andel high yield. Däremot är risken anpassad till den närvarande risken för en turbulent marknad.

Fondens likvida medel och bostadsobligationer med AAA-rating uppgick vid månadsskiftet till cirka 18 procent av den totala portföljen och därtill investerade fonden 7 procent i de mer likvida segmenten av företagsobligationsmarknaden.

Fondens ränteduration låg runt cirka 0,2 medan spreaddurationen låg på cirka 1,8.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %augusti, 2021
Fond MM, förändring i procent0,18
Fond i år, förändring i procent2,08
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER