Bildkälla: Stockfoto

Swedish Stirling: En vinnare inom förnyelsebar energi - Analysguiden

Teknologi med ekonomisk och ekologisk nytta

Swedish Stirlings teknologi möjliggör rekordbillig elproduktion, där Lloyds Register verifierat en elkostnad på 21 öre/kWh. Detta är 44 procent billigare än geotermiskt producerad el, som ofta framhålls som den näst billigaste energikällan. Bolagets teknik möjliggör därmed stora kostnadsbesparingar för metallindustrin, där elektriciteten ofta är den största kostnaden. En av bolagets kunder har en månadskostnad för el på cirka 1 miljard kronor och en full utrullning av PWR BLOK hade inneburit hela 15 procent minskning av bolagets elbehov. Utöver detta så möjliggör Swedish Stirlings teknik stora koldioxidminskningar, då man minskar behovet av inköpt el som ofta produceras av fossila bränslen i Sydafrika. Certifieringen från Lloyds visar att PWR BLOK ger störst koldioxidbesparingar per investerad krona av alla jämförbara tillämpliga energislag.

Spännande år framför sig

De kommande åren kommer bli tongivande för den framtida utvecklingen av Swedish Stirling och flera viktiga värdedrivare finns på horisonten. Utfallet av de ingångna avsiktsförklaringarna inväntar vi med spänning, där förhoppningen är att de resulterar i ett större antal beställda PWR BLOK-enheter. Vidare förväntas volymproduktionen och leveransen ta fart kommande år och bolagets förmåga att kostnadsrationalisera och uppnå skalfördelar kommer bli uppenbara. Slutligen är bolagets expansion till andra geografiska marknader och tillgångsslag något som marknaden förväntansfullt inväntar, och mycket tyder på att de redan nu är på god väg.

Betydande uppsida existerar

Globalt uppskattar bolaget en marknad för ferrolegeringar på 5 miljarder USD och för restgas totalt på 80 miljarder USD. Marknadspotentialen är därmed stor och bolagets kommersiella resa har bara börjat. Risker existerar och bolaget har fortfarande att uppvisa större omsättning och lönsamhet. Vi ser dock bolaget som unikt positionerat ut för att lösa ett tydligt definierat problem i en lönsam marknad samtidigt som det adresserar akuta miljöproblem. Genom en diskonterad kassaflödesanalys med 12 procents diskonteringsränta och en tidshorisont till 2030 finner vi ett motiverat värde i aktien på 16–20 kronor, beroende av långsiktig tillväxttakt. Relativt mot bransch och sektor ser en värdering på 16–20 kronor per aktie, motsvarande ett bolagsvärde på omkring 1,5 miljard, som fullt rimligt. Sektorn som helhet kännetecknas av höga värderingar och Swedish Stirling, med det höga antalet ordrar och goda gensvaret från marknaden, ser mycket förtjänade ut av en sådan värdering.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER