Bildkälla: Stockfoto

Fastighetsräntefonden fortsätter att utvecklas väl inom segmentet direktlån på den svenska räntemarknaden

Fonder Direktutlåning är ett relativt nytt fenomen på den svenska räntefondsmarknaden. Det är ingen hemlighet att räntefonder som övergripande segment har fått se en kapitalflykt med hänsyn till räntenivåerna på ex statsobligationer. I den ”nollräntemarknad” vi nu fått leva med en tid har allt mer kapital sökt sig till aktiemarknaden i jakten på avkastning. Vad det däremot inte skrivits något om är att det, i ljuset av den utvecklingen, växt fram helt nya räntefondssegment som utvecklats väl under fjolåret. Fastighetsräntefonden, som förvaltas av Alfakraft Fonder, har under kalenderåret 2020 presterat bäst av alla svenskregistrerade räntefonder alla kategorier med en uppgång på 6,05 % enligt en jämförelse i Morningstars databas.

-Fondens laserfokus och idoga arbete med att investera i krediter med bra säkerhet som bottenpant i fastigheter samt övrig säkerhetsmassa har resulterat i en väldiversifierad portfölj med attraktiv riskprofil. Vi är stolta över att ha blivit Sveriges bästa svenskregistrerade räntefond förra året, trots pandemi och recession. Vi ser framemot ett fortsatt framgångsrikt verksamhetsår 2021 med bra avkastning, säger Bengt Lindblad, VD Alfakraft Fonder AB som förvaltar Fastighetsräntefonden.

Fastighetsräntefonden som startade upp under 2019 investerar i ett stort antal lån med exponering mot olika typer av fastigheter såsom t ex förvaltning och byggnation av bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter där fonden också tar också hänsyn till olika löptider på de direktlån de investerar i och sprider innehaven geografiskt.

Den nya formen av räntefonder som växt fram under de senaste åren har dragit till sig en betydande andel allokerat kapital bland institutionella investerare i t ex USA där man under 2019 investerade runt 1 000 miljarder dollar, samtidigt som vi på den svenska marknaden än så länge har ett begränsat utbud för den som söker efter möjligheten att investera inom detta område.

-Fastighetsräntefonden erbjuder privatinvesterare en attraktiv tillgångsklass i form av direktutlåning, som historiskt sätt bara varit priviligierad institutionella aktörer. Alla investerare som har tillgång till ett VP-konto eller depå kan investera i fonden. Fonden är även godkänd för ISK och kapitalförsäkring, berättar Bengt.

Kreditmarknaden har förändrats under de senaste åren

Kreditmarknaden har under de senaste åren förändrats. Bankerna i Europa och Sverige har skärpt sina utlåningskrav, vilket gör det svårare för mindre och medelstora företag att få tillgång till finansiering i form av lånekapital. Det begränsar företagens möjligheter att kunna växa och utvecklas. De kan helt enkelt inte finansiera sin utveckling – de passar inte in i bankernas kreditmodeller för att erhålla lån då regelverket för bankerna skärpts i kölvattnet efter finanskrisen. Därför har behovet att låna upp pengar på annat sätt än i bank blivit större och nya alternativ krävs för företag som vill växa och utvecklas.

-Då fastighetsutvecklare är i behov av finansiering och storbankerna har dragit tillbaka sina positioner så finns det ett stort finansieringsgap. Fastighetsräntefonden och dess investerare fyller detta finansieringsgap vilket möjliggör att byggandet och utveckling av Sverige kan fortgå. Vi anser att man som investerare i Fastighetsräntefonden är med och bygger Sverige och faktiskt bidrar med samhällsnyttan, säger Bengt.

Begreppet direktlån är inte speciellt välkänt på den nordiska marknaden, men desto mer på den europeiska och amerikanska. Innebörden är förhållandevis enkel. Direktlån är precis som ett vanligt banklån fast utan att en bank är inblandad. Långivaren är istället en privat aktör, exempelvis en fond, och således brukar direktlån som tillgångsslag kallas för ”private debt”. Banker har framför allt blivit mer restriktiva i utlåningen till små- och medelstora företag, där direktlån som finansiering fyller ett hål i marknaden.

-Vi ser att direktutlåning som tillgångsklass växer kraftigt och att Fastighetsräntefonden är väl positionerade med ett tydligt fokus mot fastighetslån, säger Bengt.

Direktutlåning i räntefondsformat
Direktutlåning som räntefondssegment har växt starkt internationellt de senaste åren med ett allokerat kapital upp mot över en biljon dollar i USA.  I jämförelse med USA har Sverige halkat efter, direktutlåning utgörs av ca 4,6 miljarder kronor på den svenska marknaden där det i sammanhanget är värt att nämna att riskvärderingsinstituten, t ex Morningstar och ESMA, ger direktutlåningsfonderna samma låga riskklassificering som företagsobligationer där direktutlåning utklassat företagsobligationer avkastningsmässigt under det senaste året.

 När Corona pandemin slog till och fondjättarna fick frysa uttag pga svårigheten att ens prissätta företagsobligationer stod direktutlåningsfonder stabila under samma omtumlande period, utan att behöva frysa uttag eller se de underliggande innehaven kollapsa.

-Börsen är på all-time-high trots pandemi och recession. Företagsobligationers yield är extremt nedtryckta och man får historiskt sätt väldigt lite avkastning för risken. Avkastningen på statspapper är låg och på sina håll negativ. Vår bedömning är att marknadsrisken för nedsidan är större än uppsidan och en defensivare positionering kan vara lämplig, speciellt om man föredrar en kapitalbevarande allokering, berättar Bengt. - Placeringar i fonder som investerar i underliggande räntebärande lån är ett utmärkt komplement till investeringar på börsen eller i obligationer. Till skillnad från aktier eller obligationsfonder investerar Fastighetsräntefonden endast i fastighetslån där långivaren har full säkerhet i fastighetspant samt ofta också ytterligare säkerheter. Det är glädjande att se hur många som uppskattar en sparform med oöverträffad säkerhet i fondvärlden avslutar Bengt.

Då inte mycket talar för att de större bankerna kommer att förändra sin kreditgivning mot detta segment på kort sikt finns det anledning att fortsätta att följa utvecklingen för den svenska direktlånemarknaden och de aktörer som stadigt växer fram runt den. Skall den svenska marknaden för direktlån gå i riktning mot utvecklingen i USA och Europa får vi med stor sannolikhet se en fortsatt tillväxt och expension för detta tillgångsslag under de kommande åren.

Läs mer om fonden här

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER