I samarbete med LIDDS AB

LIDDS står redo att göra affärer med läkemedelsindustrin

First North-noterade LIDDS blev en av fjolårets kursdubblare. Nu presenterar pharmabolaget fler positiva nyheter för sin patenterade teknologiplattform, NanoZolid. Börsvärlden fortsätter att hålla ögonen på bolaget vars värdering vid en jämförelse av branschen kan betraktas som fortsatt intressant. Till skillnad från flertalet andra drug delivery-bolag kan LIDDS redan idag erbjuda en lösning som är kliniskt validerad genom tester i människa.

Börsvärlden har under en tid bevakat pharmabolaget LIDDS som tidigare ansetts vara kraftigt undervärderat av Redeyes och Stockpickers Life Science-analytiker*. Bolagets verksamhet utgår från NanoZolid, en teknologiplattform som ger möjlighet att utveckla och distribuera effektiva läkemedelsprodukter för behandling av olika cancerformer. Teknologin är unik eftersom den möjliggör såväl lokal (i tumör) som systemisk effekt (i hela kroppen). Under första halvan av året har intressanta nyheter presenterats kring bolagets teknologi. Till dessa hör studieresultat som visar på att NanoZolid kan integrera STING-agonister – något som bedöms vara mycket eftertraktat bland läkemedelsbolagen.

– Vi befinner oss i ett skede där vi är redo att göra affärer med läkemedelsindustrin. Möjligheterna är stora, inte minst med bakgrund av alla användningsområden som finns för NanoZolid. Studier visar att NanoZolid kan ges intratumoralt, direkt i själva tumörområdet, och subkutant i underhudsfettet, genom en depå som frisätter läkemedel kontrollerat under en skräddarsydd tidsperiod. Det möjliggör att läkemedel som i dag förutsätter dagliga behandlingar istället kan ges vid ett fåtal tillfällen med en effekt som räcker i månader. Följsamhet till behandling är en stor utmaning, det vill säga att patienten glömmer eller av andra skäl missar att ta sitt läkemedel. Tänk då vad NanoZolid-teknologin skulle kunna innebära för personer med exempelvis allergier, psykisk sjukdom eller kroniska smärttillstånd, säger Monica Wallter, vd för LIDDS, och fortsätter:

– Den kommersiella potentialen som finns för NanoZolid gör mig övertygad om att vi går en ljus framtid till mötes. Bolag lyckas aldrig med allt de tar sig för, men med ökade möjligheter ökar sannolikheten för att lyckas. Till skillnad från flertalet andra drug delivery-bolag kan vi dessutom erbjuda en teknologi som redan idag är kliniskt bevisad, och som varken befinner sig i labb eller preklinik, vilket minskar risken väsentligt för läkemedelsbolagen. Med andra ord har vi alla förutsättningar till att sälja av projekt och vinna betydande kontrakt och licenser framöver.

* Läs Börsvärldens tidigare intervju med Monica Wallter – klicka här

Miljonavtal tecknat med kinesiskt pharmabolag

LIDDS affärsmodell går dels ut på att med utgångspunkt i NanoZolid-plattformen utveckla egna projekt för utlicensiering till en partner. Dels på att tillsammans med en partner utveckla nya läkemedelskandidater.

I juli tecknades ett betydelsefullt licensieringsavtal med Jiangxi Puheng Pharmaceuticals rörande bolagets projekt för prostatacancer Liproca Depot vilket innebär att LIDDS erhåller en kontantersättning (upfront) strax under en miljon dollar. Avtalet med det kinesiska pharmabolaget ger även rätt till ytterligare milstolpsbetalningar samt royalties på potentiell framtida försäljning. Samarbetsavtal har även skrivits med Ferring Pharmaceuticals och Belina Pharma för utvecklandet av ett cancerläkemedel med NanoZolid. 

– Vi märker att det finns ett ökat intresse för NanoZolid-teknologin från läkemedelsindustrin. I juni kunde vi även genomföra en framgångsrik nyemission på 21,7 miljoner kronor till fonderna Nyenburgh Holding, AESCAP 2.0 och BWG Invest, vilket vittnar om att vi har investerarnas förtroende, säger Monica Wallter.

Stort värde för läkemedelsindustrin och cancerpatienter

Till fördelarna med LIDDS-teknologi hör framförallt stora patientfördelar. Det eftersom dagens cancerbehandlingar i regel sker med hjälp av sprutor, tabletter eller infusion vilket innebär att stora delar av kroppen utsätts för läkemedlet, så kallad systemisk effekt. Med NanoZolid-teknologin undviks svåra biverkningar genom att behandlingen istället verkar lokalt genom en enkel injektion direkt i själva tumörområdet. Depå-lösningen, som efter behandlingen resorberas helt av kroppen, ger en förutbestämd och långsiktig frisättning av läkemedel med effekt upp till sex månader.

Teknologin skapar även förutsättningar för läkemedelsbolagen att öka möjligheterna för sin läkemedelsutveckling.

– Life Cycle Management är mycket efterfrågat bland läkemedelsbolag med utgående patent. NanoZolid har idag ett starkt patentskydd som sträcker sig ända fram till 2037. Det innebär att läkemedelsbolagen har möjlighet att skapa patenterade och förbättrade produkter med en kortare tid till marknaden. Genom att integrera eller kombinera generiska substanser med NanoZolid kan de skapa liv i eller utveckla nya produkter med långsiktiga patentskydd, beskriver Monica Wallter.   

Utvecklar projekt för miljardmarknad

LIDDS har idag ett flertal aktiva projekt, både interna och i samarbete med partners, inom sjukdomsområdena för hormonbehandlingar, cytostatika och immunterapi. Längst har bolaget kommit inom sitt projekt för prostatacancer, Liproca Depot, som för närvarande studerats i fas IIb. Monica Wallter ser med tillförsikt fram mot studieresultaten som väntas bli sammanställda under första halvåret 2019:

–  Marknadspotentialen för Liproca Depot är betydande och under året har ett framgångsrikt avstämningsmöte genomförts för att säkerställa patientsäkerheten vid förhöjda doser av läkemedlet. Vi kommer nu att fortsätta rekrytera patienter till studien som utökats till att omfatta 60 personer.

Tidigare studier i fas IIa visar att Liproca Depot kan ges lokalt i cancerområdet och minska hormonella biverkningar. Det gör substansen lämplig för behandling av patienter med lokaliserad  och icke-aggressiv prostatacancer.

– Cancer i prostata är en av de vanligaste cancerformerna och cirka en miljon män får diagnosen varje år. År 2030 beräknas var femte man drabbas av sjukdomen och totalmarknaden för sjukdomsområdet värderas till 46 miljarder kronor. Det innebär att om vår licenstagare endast skulle behandla fem procent av patienterna beräknas det årliga försäljningsvärdet globalt överstiga en miljard dollar, säger Monica Wallter.

Går in i kliniska studier med ännu ett projekt

Under hösten planerar LIDDS även att påbörja ytterligare studier i människa genom sitt projekt där NanoZolid kombineras med docetaxel. Docetaxel är ett cellgift som används för behandling av bland annat cancer i lunga, bröst, huvud, nacke och mage. NanoZolid har i kombination med docetaxel visat tydliga effekter i prekliniska studier vid lokalbehandling av lungcancertumörer. Nu står projektet redo för nästa steg genom en fas I-studie där cellgiftet ska ges direkt i tumören.

– Våra studier kring NanoZolid som formulerats med docetaxel är mycket spännande, inte minst med tanke på de svåra biverkningar som vanligen drabbar patienter med cellgiftsbehandling. Det är inte ovanligt att dessa patienter uppger att cellgifterna försvårar livet mer för dem än själva cancern. Många drabbade får dessutom vänta länge på behandling, säger Monica och fortsätter:

 – I dag tar det normalt två till tre månader innan expertteamet runt patienten har bestämt en lämplig behandlingsplan. Det är en plågsam vänteperiod som dessutom innebär att den drabbade utsätts för risken att tumörerna växer eller sprider sig i kroppen. Min vision är att läkare, med vetskapen om att docetaxel fungerar för cancerformen, redan vid en biopsi ska kunna spruta in cellgiftet för att på så sätt omedelbart påbörja behandlingen av tumören. NanoZolid öppnar därmed upp till otroliga värden för cancerpatienter som kan få hjälp omedelbart genom en effektiv, lokal behandling och färre doser av cellgiftet.

Stor framgång inom immunonkologi

Utöver framgången kring LIDDS etablerade projekt har bolaget även gjort framsteg kring sina studier inom immunterapi. LIDDS har varit aktiva inom immunonkologi under det senaste året med en tydlig strategi kring att fokusera mer på sjukdomsområdet – inte minst när det kommer till den högaktuella forskningen kring STING-agonister.

– STING-agonister är ett nytt glödhett forskningsområde. Flera av de största bolagen inom industrin jobbar frenetiskt med att ta fram STING-agonister, exempelvis Merck, Bristol Myers-Squibb, Novartis och GSK. Det märks också tydligt att de stora investeringarna läggs inom immunonkologiområdet, säger Monica Wallter som förklarar att STING-agonister är kraftfulla substanser som fungerar likt retstickor när det kommer till att stimulera kroppens eget immunförsvar.

– Problemet med STING-agonister är att de måste ges i tumör och är mycket kortverkande, vilket begränsar användningen kommersiellt. Vi nådde därför en viktig milstolpe när vi i prekliniska studier kunde visa att en enda injektion av NanoZolid i kombination med en STING-agonist, ger lika bra, eller bättre effekt jämfört med tre injektioner av en standard-STING-agonist. Resultaten ger tydliga skäl för potentiella partners att överväga ett samarbete, vilket är vår uttalade målsättning för projektet, konstaterar hon.

LIDDS utvärderar, parallellt med STING-projektet, ett prioriterat urval av andra immunaktiva läkemedelssubstanser*.

– Framgången inom immunterapi är bara ytterligare ett kvitto på de breda möjligheterna som finns för NanoZolid. Teknologiplattformen erbjuder läkemedelsbolagen potential att ta fram mer kommersiella produkter som innebär färre behandlingstillfällen och som tar mindre sjukvårdsresurser i anspråk, säger Monica Wallter och tillägger:

– Vi kommer aktivt att uppvakta bolagen som arbetar med STING-agonister med förhoppningen om att de ska ta del av LIDDS teknologi. Affärsvärdet är en viktig strategisk punkt för oss och vi kommer därför fortsätta att lägga mest energi där vi bedömer att intjäningen är som störst. På så vis kan vi i ett tidigt skede ta del av viktiga kontrakt och licenser som skapar lönsamhet i bolaget.

LIDDS – ett guldägg på Nasdaq?

De nya resultaten i kombination med att LIDDS erbjuder en patenterad teknologiplattform som är klinisk bevisad gör att Börsvärlden bedömer värderingen av bolaget som fortsatt intressant. LIDDS aktie handlas idag i intervallet 18 till 19 kronor vilket ger ett börsvärde omkring 437 miljoner kronor. Primärtrenden för tillväxten av börsvärdet har under det senaste året varit positiv och utvecklingen är alltjämt av intresse i relation till andra drug delivery-bolag. Ett exempel är Camurus, ett av Sveriges största drug delivery-bolag, vars börsvärde uppgår till närmare fyra miljarder kronor.

LIDDS aktie – börskursen i närbild

LIDDS börskurs har under den tid Börsvärlden följt bolaget talat för sig själv. Den långa primärtrenden har varit stigande sedan juli månad 2017. Förtroendet för bolaget är starkt och köparna har efter rekylvågorna drivit LIDDS-aktien till nya kursrekord vilket senast skedde 25 maj innevarande börsår (23,10 kronor).

Kursgrafen ovan är ett veckodiagram (varje kursstapel visar en avslutad börsvecka). Efter ovan nämnda kursrekord har en en triangelformation, även kallad fortsättningsformation formerats. Inom ramen för denna finner vi två av de senaste fem stegvis högre bottnarna** vilka utgör själva grunden för den positiva trenden.

Som viktiga stöd och bevakningsnivåer återfinns närmast 18 följt av 16 kronor. Då trenden är starkt positiv framstår emellertid de högre prisobjektiven som mer relevanta. Om köparna mäktar med att forcera motståndet vid 20 kronor faller en köpsignal på plats varvid 21–23 kronor blir nästkommande motstånd. I händelse av börskurs etablerad ovanför 23 kronor ligger vägen fri för en fortsättning upp mot den symboliskt betydelsefulla nivån 25 kronor.

* Intratumoral immunterapi med systemiska effekter är generellt efterfrågad på grund av svåra och frekventa biverkningar när medlen ges systemiskt, det vill säga i blodet.

** Veckodiagrammets bottnar beräknas på rekylrörelsens lägsta stängningskurs, ej notering. Detta i syfte att filtrera bort avvikelser i form av enstaka avslut.

Uppdatering (2018-08-19): Idag gick LIDDS ut med ett PM innehållandes informationen att europeiska patentverket (EPO) beviljat NanoZolid-teknologin ett patentskydd till och med 2037.

VIKTIGA LÄNKAR

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med LIDDS AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser